Terms and Conditions

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu

www.lizart-shop.com

1. Úvodní ustanovení

1.1.
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „
VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti vznikající mezi prodávajícím a kupujícím z prodeje zboží, ze zhotovení díla a z poskytování služeb prodávajícího prostednictvím internetového obchodu www.lizart-shop.com

(dále také jen „internetový obchod“).
Tyto VOP obsahují také informace, které je níže uvedený prodávající povinen sd
lit kupujícímu (objednateli díla, píjemci služby) jako spotebiteli ped uzavením smlouvy, jakož i informace o právu spotebitele odstoupit od smlouvy.

1.2.
Za prodej zboží dle t
chto VOP se považuje také zhotovení díla a poskytnutí služby. Zbožím se dle tchto VOP rozumí také dílo a služba. Kupní smlouvou se dle tchto VOP rozumí také smlouva o dílo a smlouva o poskytnutí služby. Prodávajícím se dle tchto VOP rozumí také zhotovitel a poskytovatel služby. Kupujícím se dle tchto VOP rozumí také objednatel a píjemce služby.

1.3.
Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je spole
nost SMART MEDIA SYSTEM s.r.o., IO 030 18 521, se sídlem Pístavní 1079/29, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226488, tel. 777797100, e-mail: info@lizart.cz. Místem plnní a místem osobního odbru zboží je sídlo prodávajícího.

1.4.
Spot
ebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské innosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

1.5.
Kupující sv
j souhlas s VOP projeví tak, že pi objednávce zboží v internetovém obchodu odklikne, že s VOP souhlasí. Souhlasem s VOP kupující potvrzuje, že si VOP prostudoval, jejich obsahu rozumí a jsou pro nj závazné.

1.6. +Prodávající se zabývá zejm. prodejem designových doplkdo interiéra

zakázkovou výrobou (zejm. smotivy i fotografiemi dodanými kupujícím) tapet (fototapet), fotoobraz, podsvícených obraz, magnet, fotorámek, nástnných hodin, samolepek a dalších interiérových doplk, a dále potiskem tematických triek

a textilií. Prodávající poskytuje i sjednané innosti spojené se zakázkou, nap. nalepení tapet vyrobených na zakázku apod.

1.7. Další sdlení pro spotebitele ped uzavením smlouvy Prodávající sdluje, že

 1. náklady na prostedky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v píp. internetového i telefonického pipojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neútuje žádné další poplatky, to se netýká napíklad smluvní pepravy);

 2. požaduje úhradu zálohy na kupní cenu ped pevzetím zboží kupujícím;

 3. nejsou uzavírány smlouvy, jejichž pedmtem je opakované plnní;

 4. nejsou uzavírány smlouvy na dobu neuritou;

 5. ceny zboží a služeb (vetni bez DPH) vetncelkové ceny jsou uvádny pi objednávání zboží na e-shopu, vetnveškerých poplatkstanovených zákonem, nicménnáklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a zpsobu úhrady;

 6. zpsob platby, zpsob a as dodání je vždy uveden na e-shopu pi objednání zboží nebo je uveden v e-mailové zprávprodávajícího pi komunikaci s kupujícím;

 7. podmínky, lhtu a postup pro uplatnní práva spotebitele na odstoupení od smlouvy, jakož i další práva a povinnosti s tím spojená, jsou uvedeny dále, zejména v l. 3. VOP;

 8. prodávající nedodává digitální obsah;

 9. existence, zpsob a podmínky mimosoudního vyizování stížnosti spotebitelv. údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, je uveden v l. 10 VOP.

2. Uzavení smlouvy

2.1.
Kupující je povinen objednávat zboží výlu
nprostednictvím objednávky vygenerované na webových stránkách internetového obchodu. Ped odesláním objednávky je vygenerován náhled celé objednávky, a tím je kupujícímu umožnna kontrola zadaných údaj. Objednávka uinná kupujícím prostednictvím internetového obchodu je závazným návrhem na uzavení kupní smlouvy s prodávajícím, piemž kupující je svým návrhem na uzavení kupní smlouvy vázán po dobu sedmi dnod odeslání objednávky. Potvrzením objednávky spotebitel bere výslovnna vdomí, že se zavazuje k zaplacení.

2.2.
Objednávka je po doru
ení prodávajícímu uložena za úelem jejího dalšího zpracovánía realizace zakázky. Kupující má možnost se zaregistrovat v

internetovém obchod, a tím získat pístup do svého profilu. V tomto profilu mu je umožnno aktualizovat i opravit své osobní údaje (zejména kontakty), nahlížet do historie objednávek (v. aktuální objednávky) a vytisknout si objednávku vetntchto VOP a sledovat prbh realizace zakázky. Zasláním objednávky kupující

souasnvyjaduje výslovnou žádost, aby poté, co bude kupujícímu zasláno potvrzení prodávajícího o pijetí objednávky, a zaplacena celá záloha na cenu zboží (nedohodnou-li se smluvní strany jinak), zapoal prodávající ihned s výrobou zakázky (a je-li se zakázkou spojeno i poskytnutí služby, aby prodávající zapoal ihned s poskytnutím služby), tj. aby se tak stalo již ped uplynutím zákonné lhty pro odstoupení od smlouvy. Prodávající výslovnupozoruje kupujícího, že je-li kupujícímu poskytována služba, zaniká poskytnutím plnní kupujícímu jeho právo odstoupit od uzavené smlouvy (viz též l. 3 VOP).

2.3.
Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím probíhá v
eském jazyce. Jiný jazyk je možno užít pouze na základdohody s prodávajícím.

2.4.
Prodávající potvrdí neprodlen
obdržení objednávky prostednictvím e-mailu na e- mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, piemž toto potvrzení není pijetím návrhu na uzavení kupní smlouvy, nýbrž pouze potvrzením o doruení objednávky. Za pijetí návrhu prodávajícím a uzavení ádné kupní smlouvy je považováno zaslání potvrzení o pijetí objednávky a zahájení realizace zakázky odeslané na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo pímo odeslání zboží prodávajícím kupujícímu. Pedpokládaný termín dodání zboží je sedm dn, pokud není pímo u konkrétního zboží uveden jiný údaj.

2.5.
Sou
ástí potvrzení objednávky mže být grafický návrh zboží. V tomto pípadje kupující povinen se vyjádit ke grafickému návrhu nejpozdji do sedmi dnod jeho obdržení. Nedojde-li vyjádení kupujícího ke grafickému návrhu prodávajícímu nejpozdji osmý den po jeho odeslání prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího, považuje se kupní smlouva (objednávka) za zrušenou. O dobu mezi doruením a schválením grafického návrhu se prodlužuje doba, po kterou je kupující vázán objednávkou, jakož se o ni posouvá i pedpokládaný termín dodání zboží. Prodávající neruí za drobné odchylky barevnosti dané nastavením pi tisku. Kupující bere na vdomí, že pi náhledu na rzných monitorech dochází k barevnému posunu, a proto rozdíl v barevnosti mezi náhledem na monitoru a vlastním provedení zboží není vadou zboží. Kupující požadující dodržení pesné barvy má možnost požádat o kontrolní nátisk, který je zpoplatnn dle aktuálního ceníku prodávajícího. Nátisk je v tomto pípadk dispozici v sídle prodávajícího, nedohodnou-li se smluvní strany výslovnjinak.

2.6.
O zahájení výroby zboží bude prodávající informovat kupujícího.

2.7.
Náklady na použití komunika
ních prostedkna dálku (telefon, internet atd.) pro uskutenní samotné objednávky a pro další komunikaci s prodávajícím nese kupující ze svého.

2.8.
Kupující objednáním zakázky, která spo
ívá v natištní obrazové pedlohy dodané kupujícím na jiný materiál (vc), souasnpotvrzuje, že neporušuje autorská práva

tetí osoby. Prodávající nenese žádnou odpovdnost za pípadné porušení autorských práv k autorským dílm (zejm. fotografiím, obrázkm apod.) tím, že na žádost kupujícího natiskne na uritý materiál (fotoobraz, tapetu, hrnek, hodiny apod.) kupujícím dodanou obrazovou pedlohu. Vznikne-li však prodávajícímu povinnost zaplatit tetí osobz dvodu porušení autorských práv tetí osoby (i hromadného správce autorských práv) uritou penžitou ástku, je takovou ástku povinen prodávajícímu na jeho výzvu zaplatit kupující.

3. Odstoupení spotebitele od smlouvy

3.1.
Spot
ebitel nemže (dle § 1837 písm. d) obanského zákoníku) odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno (upraveno) podle požadavkspotebitele nebo pro jeho osobu. Tímto zbožím je vždy tiskovina, fototapeta, samolepka, fotoobraz, podsvícený obraz, magnet, fotorámeek, triko, textilie, nástnné hodiny, samolepka, designovaný doplnk a dalších interiérový doplnk nebo jiný pedmt, který má být vyroben pro kupujícího na zakázku (nap. smotivy i fotografiemi dodanými kupujícím), podle jím zadaných rozmrnebo s jím požadovanými úpravami apod.

3.2.
Nejde-li o p
ípad uvedený výše v bod3.1. a o pípad, že kupujícímu byla služba již podle uzavené smlouvy prodávajícím poskytnuta, má kupující, který je spotebitelem a uinil objednávku prostednictvím komunikace na dálku (zejm. e- mailem nebo na e-shopu) nebo uzavel smlouvu mimo obchodní prostory, právo odstoupit od smlouvy bez udání dvodu ve lht14 dnpo dni, kdy kupující nebo jím urená tetí osoba (jiná než dopravce) pevezme zboží, nebo poslední kus zboží, objedná-li si spotebitel v rámci jedné objednávky více kuszboží, které jsou dodávány samostatn, nebo poslední položku nebo ást dodávky zboží sestávajícího z nkolika položek nebo ástí.

3.3.
Spot
ebitel, který se rozhodne od kupní smlouvy odstoupit, je povinen tak uinit jakýmkoliv jednoznaným prohlášením adresovaným prodávajícímu na jeho adresu uvedenou v záhlaví tohoto pouení, (napíklad dopisem zaslaným prostednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostednictvím elektronické pošty /e-mailem/ na e-mailovou adresu uvedenou výše v odst. 1.3. VOP). Aby byla dodržena lhta pro odstoupení od této smlouvy, postauje odeslat odstoupení od smlouvy ped uplynutím píslušné lhty. Spotebitel je povinen vrátit zboží prodávajícímu do 14 dnod odstoupení. Lhta se považuje za zachovanou, pokud spotebitel odešle prodávajícímu zboží zpt ped uplynutím 14 dn. Spotebitel mže pro odstoupení od smlouvy využít vzorový formulápro odstoupení od smlouvy (není to však jeho povinností), který se nachází ZDE na internetových stránkách prodávajícího a který vyplní v. ísla objednávky, pokud bylo íslo pidleno a spotebiteli oznámeno.

3.4.
Odstoupí-li spot
ebitel od kupní smlouvy, je prodávající povinen vrátit spotebiteli bez

zbyteného odkladu, nejpozdji do 14 dnode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny penžní prostedky, které prodávající na základsmlouvy pijal od spotebitele, vetnnákladna dodání (krom

dodatených nákladvzniklých v dsledku spotebitelem zvoleného zpsobu dodání, který je jiný než prodávajícím nabízený nejlevnjší zpsob dodání). Pro vrácení plateb je prodávající povinen použít stejný platební prostedek, který spotebitel použil pro provedení poátení transakce, pokud spotebitel výslovnneuril jinak. V žádném pípadtím spotebiteli nevzniknou další náklady. Po dohodse spotebitelem mohou být penžní prostedky vráceny i jiným zpsobem. Pijaté penžní prostedky mže prodávající vrátit až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotebitel, že zboží odeslal zpt, podle toho, co nastane díve. Zboží je spotebitel povinen zaslat do sídla spolenosti nebo jej tam osobnpedat.

3.5.
Jestliže spot
ebitel zvolil jiný než nejlevnjší zpsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnjšímu nabízenému zpsobu dodání zboží.

3.6.
Vp
ípadodstoupení od smlouvy ponese spotebitel náklady spojené s navrácením zboží, a dále také náklady na navrácení zboží v pípad, že toto zboží nemže být navráceno pro svou povahu bžnou poštovní cestou; výše tchto nákladbude vyplývat ze zpsobu doruení zboží.

3.7.
Spot
ebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v dsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkností zboží. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené i viditelnopotebené, mže prodávající nárokovat u kupujícího náhradu škody.

3.8.
Kupující, který není spot
ebitelem, není oprávnn od smlouvy odstoupit na základzákonného oprávnní ureného pro spotebitele.

4. Doprava

4.1.
Náklady na dopravu (p
edevším poštovné u zásilek zasílaných poštou) a balné ve výši dle ceníku uvedeného na webových stránkách internetového obchodu hradí kupující. Zpsob dopravy si volí kupující pi objednání zboží. Jde-li však o atypickou dopravu (nap. dopravu zakázky vtších rozmr), hradí kupující cenu dopravy urenou dopravcem. 

4.2.
Kupující musí
reklamaci poškození (tzn. také zniení) zboží pi pepravprovést písemn(tj. také e-mailem) do jednoho pracovního dne od dodání zboží. Poruší-li kupující svou povinnost dle pedchozí vty, nemá kupující žádná práva z vad zboží vzniklých jeho poškozením pi peprav. Dopravci totiž reklamaci poškození zboží pi pepravstarší dvou pracovních dndle svých podmínek neuznávají, a prodávající potebuje alespojeden pracovní den na ádné uplatnní tohoto práva u dopravce.

4.3.
Dodací lhůta odeslaných objednávek se pohybuje v rozmezí dvou až pěti dnů od zaslání informačního e-mailu týkajícího se odeslání objednávky. Doba doručení závisí na zvoleném typu dopravy,  zvoleném dopravci a také cílové adrese na kterou je objednávka odesílána.

page5image59096096

5. Platební podmínky

5.1.
Kupující je povinen p
ed zahájením výroby zakázkového zboží (obrazy, tapety, samolepky, hodiny atd.) uhradit prodávajícímu zálohu ve výši 100 % kupní ceny (a píslušné DPH), pokud není v konkrétním pípadsjednáno nco jiného, a to nejpozdji do osmi dnode dne uzavení kupní smlouvy, není-li sjednáno jinak. Úhrada zálohy je možná pouze bankovním pevodem, platební kartou prostednictvím internetové platby nebo hotovv sídle spolenosti. Doplatek kupní ceny, pokud je sjednáno jeho zaplacení, je možné uhradit bankovním pevodem, v pípadzaslání na dobírku pi pevzetí poštovnímu doruovateli nebo na pošt(pop. kurýrovi), v pípadosobního pevzetí zboží je možná úhrada v hotovosti. U skladového zboží, které není zakázkovou výrobou, je kromplatby pedem možná i platba na dobírku.

5.2.
Všechny ceny jsou uvedeny v
etnDPH v aktuálnplatné sazb.

5.3.
Dokud kupující nezaplatí zálohu na kupní cenu, není prodávající povinen zapo
ít s výrobou zboží ani není povinen dodat zboží kupujícímu. Doba dodání zboží se prodlužuje o dobu prodlení kupujícího s placením ceny zboží i zálohy na cenu zboží. Nezaplatí-li kupující cenu zboží i zálohu na cenu zboží ani do 15 dnode dne uzavení kupní smlouvy, kupní smlouva (objednávka) se považuje za zrušenou marným uplynutím této lhty, nesjednají-li strany jinak.

5.4.
Nep
evezme-li kupující zboží nebo neposkytne-li souinnost potebnou pro doruení zboží nebo uvede-li v objednávce nesprávné doruovací údaje (a k doruení z toho dvodu nemže dojít), je povinen zaplatit prodávajícímu celou cenu zakázky a cenu dopravy. Je-li zboží doruováno opakovan, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také cenu následné dopravy zboží, jakož i další pípadné náklady spojené s doruováním zboží zpt k prodávajícímu v pípad, že se zboží nepodaí ze shora uvedených dvoddoruit na adresu uvedenou kupujícím.

6. Práva z vadného plnní v pípad, kdy kupující není spotebitelem 6.1.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží pi pevzetí nemá vady.

6.2.
Je-li vadné pln
ní podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranní vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybjícího zboží,

 • na odstranní vady opravou zboží,

 • na piměřenou slevu z kupní ceny, nebo

 • odstoupit od smlouvy,

  a to za dále uvedených podmínek.

6.3.
Kupující je povinen uplatnit právo z vadného pln
ní u prodávajícího bez zbyteného odkladu po zjištní vady, nejpozdji však do 10 dn, a to v jeho sídle nebo

provozovn. Pro oznámení vad mže kupující užít také elektronickou komunikaci a zaslat oznámení prodávajícímu na e-mailovou adresu uvedenou v l. 1.3. tchto VOP. Souasns oznámením vzniku vady uvede kupující, jaké shora uvedené právo si zvolil. Provedenou volbu nemže kupující zmnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní- li prodávající vadu v piměřené lht, mže kupující požadovat namísto odstranní vady piměřenou slevu z kupní ceny, nebo mže od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo vas, má práva jako pi nepodstatném porušení smlouvy.

6.4.
Je-li vadné pln
ní nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo pouze na odstranní vady nebo na piměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží vas nebo vadu zboží odmítne odstranit nebo je vada neodstranitelná, mže kupující požadovat piměřenou slevu z kupní ceny nebo mže od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemže kupující zmnit bez souhlasu prodávajícího.

6.5.
Kupující nem
že odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,

 • došlo-li ke zmnstavu v dsledku prohlídky za úelem zjištní vady zboží,

 • použil-li kupující zboží ještped objevením vady,

 • nezpsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezmnném stavu jednáním anebo

  opomenutím, nebo

 • prodal-li kupující zboží ještped objevením vady, spoteboval-li je, anebo pozmnil-li

  zboží pi obvyklém použití; stalo-li se tak jen zásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještvrátit mže, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž ml z použití zboží prospch.

  6.6.
  Neoznámil-li kupující vadu zboží v
  as, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

  7. Práva z vadného plnní v pípad, kdy je kupujícím spotebitelem

  7.1.
  Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spot
  ebitelem, že zboží pi pevzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v dob, kdy kupující zboží pevzal,
  a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funknosti, kompatibilit, interoperabilita jiným ujednaným vlastnostem,
  b) je vhodné k ú
  elu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,
  c) je dodáno s ujednaným p
  íslušenstvím a pokyny k použití, vetnnávodu k montáži nebo instalaci,
  d) a vedle ujednaných vlastností zboží:

 • je vhodné k úelu, k nmuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva tetích osob, právní pedpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvtví, není-li technických norem,

 • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, vetnživotnosti, funknosti, kompatibility a bezpenosti, odpovídá obvyklým vlastnostem vcí téhož druhu, které mže kupující rozumnoekávat, i s ohledem na veejná prohlášení uinná

prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním etzci, zejména reklamou nebo

oznaením,
je zboží dodáno s píslušenstvím, vetnobalu, návodu k montáži a jiných pokynk

použití, které mže kupující rozumnoekávat, a

zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo pedloze, které prodávající kupujícímu poskytl ped uzavením smlouvy.

7.2.
Kupujícímu náleží práva z vad zboží (díla) dle § 2165 a násl. ob
anského zákoníku. Kupující, který je spotebitelem, je oprávnn vytknout vadu, která se na zboží projeví, do 2 let od pevzetí zboží. Práva z vadného plnní kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám zpsobil. Vadou není opotebení zboží zpsobené jeho obvyklým užíváním. Vytkl-li kupující vadu zboží oprávnn, po dobu, po kterou nemže kupující zboží užívat, nebží doba 2 let pro vytknutí vady.

7.3.

Kupující mže vadu zboží uplatnit u prodávajícího (jeho údaje jsou uvedeny v úvodu tchto VOP). Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné forminformaci o tom, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v pípadvadného plnní.

7.4.
Má-li zboží vadu, m
že kupující u prodávajícího požadovat podle své volby dodání nového zboží bez vad nebo jeho opravu, ledaže je zvolený zpsob odstranní vady zboží nemožný nebo ve srovnání s druhým nepiměřennákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mlo bez vady, a to, zda mže být druhým zpsobem vada odstranna bez znaných obtíží pro kupujícího. Prodávající mže odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepiměřennákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mlo bez vady.

7.5.
Prodávající odstraní vadu v p
iměřené dobpo jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpsobil znané obtíže, piemž se zohlední povaha zboží a úel, pro který kupující zboží koupil. K odstranní vady pevezme prodávající zboží na vlastní náklady. Kupující je povinen zboží po odstranní vady pevzít. Nepevezme-li kupující v piměřené dob(tj. do 5 dn) poté, co jej prodávající vyrozuml o možnosti zboží po opravpevzít, náleží prodávajícímu úplata za jeho uskladnní ve výši obvyklé.

7.6.
Kupující m
že požadovat piměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil,
b) se vada projeví opakovan
,
c) vada je podstatným porušením smlouvy, nebo
d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstran
na v piměřené dobnebo bez znaných obtíží pro kupujícího.
P
iměřená sleva se urí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, který kupující obdržel. Kupující nemže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající zaplacenou cenu bez zbyteného odkladu, co zboží obdrží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal prodávajícímu. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnní, nemusí kupujícímu platit dosud neuhrazenou cenu zboží nebo jeho ást.

7.7.
Uplatní-li kupující právo z vadného pln
ní, potvrdí mu prodávající v písemné form, kdy právo uplatnil, jakož i píp. provedení opravy a dobu jejího trvání.

7.8.
Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spot
ebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovnmezi smluvními stranami sjednáno.

7.9.
Na kupujícího, který není spot
ebitelem, se ustanovení uvedená výše v tomto lánku nepoužijí.

8. Ochrana osobních údaj

8.1.
Ochrana osobních údaj
je popsána v samostatném dokumentu (píp. dokumentech) zveejnným na internetových stránkách prodávajícího, a to v ásti oznaené jako ochrana osobních údajnebo GDPR.

9. Omezení i perušení internetového obchodu

9.1.
Prodávající je oprávn
n omezit i perušit provoz internetového obchodu, a to zejména z dvodu bžné údržby systému, technických obtíží i z jiných vážných dvod. Prodávající v takovém pípad, bude-li to možné, oznámí prostednictvím internetového obchodu plánovaný výpadek alespo1 hodinu pedem (postaí, pokud bude na webových stránkách internetového obchodu taková informace zobrazena).

9.2.
Kupující nemá nárok na jakoukoliv náhradu újmy v
ůči prodávajícímu zpsobenou omezením i perušením internetového obchodu, ajiž k nmu došlo z dvodu bžné údržby, v dsledku technických obtíží i z jiných vážných dvod.

10. Spolená a závrená ujednání

10.1.
Se stížnostmi a návrhy na zahájení mimosoudního
ešení spotebitelských sporse mže kupující, který je spotebitelem, obrátit na eskou obchodní inspekci IO 00020869, se sídlem Praha 2, Štpánská 567/15, PS120 00, www.coi.cz. Kupující, který je spotebitelem a zakoupil zboží pes internet, má právo se v pípadsporu s

prodávajícím obrátit také na Evropskou platformu pro ešení spotebitelských sporon-line, https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

10.2.
Tyto VOP, každá jednotlivá smlouva uzav
ená mezi prodávajícím a kupujícím (kupní, o dílo nebo o poskytnutí o služby) a veškerá práva a povinnosti vzniklé na základtakové smlouvy nebo s ní související nebo vzniklé pi jejím plnní nebo související s takovém plnním, jakož i jakékoliv jiné právní vztahy prodávajícího a kupujícího, u nichž je možná volba práva, se ídí právním ádem eské republiky.

10.3.
Prodávající má právo jednostranným úkonem m
nit tyto VOP. Oznámení o zmnpodmínek se dje uveejnním na webových stránkách internetového obchodu. Tyto VOP se nevztahují na smlouvy, které byly uzaveny již v dobinnosti pedchozí verze VOP.

10.4.
P
ílohou tchto VOP je Vzorový formulápro odstoupení spotebitele od smlouvy.

10.4.
Tyto VOP jsou ú
inné od 1.7.2023.